+421905129955  mondax@mondax.sk

Ako vyriešiť GDPR

Nie ste si istý ako s týmto novým nariadením postupovať? Čo všetko musí Vaša spoločnosť spĺňať a zabezpečiť, aby všetko bolo v súlade so zákonom? Momentálne sú k dipozícii tieto možnosti:

 1. Vlastná práprava GDPR
  • obnáša naštudovanie zákona, prípravu potrebnej dokumnetácie, ktorá bude v súlade s GDPR a obhajoba pred dozorným orgánom ochranu osobných údajov podľa nariadenia GDPR
  • Cena: 0€
  • Čas: cca 100 hod

 2. GDPR na mieru
  • objednanie vypracovania potrebnej dokumentácie u inej spoločnosti, ktorá urobí taktiež potrebnú analýzu Vašej spoločnosti
  • Cena: 400-2000 €
  • Čas: cca 20 hod

 3. Vzorová dokumentácia
  • máte možnosť využiť naše služby "Vzorovej dokumentácie", ktorej súčasťou budú dokumenty, ktoré podľa návodu vyplníte pre potreby Vašej spoločnosti
  • základný dokument - organizačná smernica obsahuje zásady, ktoré Vaša spoločnosť prijala, aby bola schopná preukázať spracovanie osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018.
  • výhodou je, že vďaka vypĺňaniu organizačnej smernice pochopíte hlavné princípy ochrany osobných údajov a GDPR.
  • Cena: 199€ bez DPH
  • Čas: cca 5 hod

Vzorová dokumentácia

Vzorová dokumentácia je určená pre:

 • živnostníkov
 • malé a stredné spoločnosti
 • neziskový sektor - občianske združenia, neziskové organizácie, kluby, nadácie, ...
 • internetové obchody

Všetky dokumenty sú pripravené v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018

Vzorová dokumentácia obsahuje:

 1. Organizačnú smernicu

 2. Do smernice spadajú nasledujúce témy:
  • mapovanie osobných údajov (OÚ)
  • zásady spracúvania OÚ
  • zákonnosť spracúvania
  • spracúvanie osobitných kategórií OÚ
  • práva dotknutej osoby
  • zodpovednosť prevádzkovateľa
  • špecificky navrhnutá a štandardná ochrana OÚ
  • sprostredkovateľ
  • záznamy o spracovateľských činnostiach
  • bezpečnosť spracúvania
  • oznámanie porušenia ochrany OÚ dozornému orgánu
  • posúdenie vplyvu na ochranu OÚ
  • určenie zodpovednej osoby
  • prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 3. Vzor zmluvy o spracúvaní osobých údajov so sprostredkovateľom
 4. Vzor písomného súhlasu so spracovaním osobých údajov
 5. Vzor záznamov o spracovateľských činnostiach
 6. Vzor poučenia oprávnenej osoby - aj s doložkou o mlčanlivosti
 7. GDPR a pracovná zmluva - vysvetlenie ako GDPR mení pracovnú zmluvu, aký text treba doplniť do pracovnej zmluvy
 8. GDPR a internetové obchody - návod pre eshopy aké špecifiká pre nich z GDPR vyplývajú
 9. Vzor podmienok ochrany osobných údajov - informovanie dotknutej osoby podľa článku 13 GDPR
 10. Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby - odvolanie súhlasu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, at

UPOZORNENIE:
Naša spoločnosť neposkytuje služby zodpovednej osoby. Organizácie, ktoré sú podľa nariadenia povinné ustanoviť zodpovednú osobu:


 • subjekt je orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia
 • hlavnými činnosťami subjektu sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu
 • hlavnými činnosťami subjektu je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa článku 10 GDPR vo veľkom rozsahu.

Viac informácií nájdete v usmernení úradu na ochranu osobných údajov